Privacywet (AVG)

De General Data Protection Regulation (GDPR) staat ook wel bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Van deze wet is het doel om meer bewustzijn bij organisaties te creëren over het veilig verwerken van persoonsgegevens. Wat houdt dat voor ons als vereniging in en wat doen wij met uw gegevens?

Door het aangaan van een lidmaatschap deelt u al gegevens met Gymnastiekvereniging Kwiek Hoogeveen, hierna benoemd als de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en willen u op de hoogte stellen welke rechten u heeft. Heeft u na het lezen vragen hierover dan kunt u een mail sturen naar kwiekhoogeveen@yahoo.com

In de tabel hieronder kunt u zien met welk doel we u persoonsgegevens verzamelen, hoelang deze bewaard blijven en wie de persoonsgegevens evt. van ons ontvangen. 

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen komstGeslacht, Voornaam Achternaam    Adres Geboortedatum Telefoonnummer Mobiel nummer    E-mail adres   Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, maar in ieder geval binnen 6 maanden KNGU / Digimembers Trainer(s) (Gemeente Hoogeveen bij  sportsubsidie) 
AdministratieGeslacht  Voornaam Achternaam    Adres Geboortedatum Telefoonnummer Mobiel nummer    E-mail adres Bankgegevens Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (financiële bewaarplicht) KNGU / Digimembers Kascontrole commissie
Het verrichten en versturen van aankopen (bv. wedstrijdpakjes)Voornaam Achternaam    Adres Telefoonnummer  E-mail adres (Kleding)maat Bankgegevens Betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Wedstrijdcommissie 
Inschrijven wedstrijdenNaam Geboortedatum Niveau Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst Wedstrijdcommissie 
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam Achternaam           E-mailadresUitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is. Niet van toepassing

We verzamelen de benodigde informatie via het inschrijfformulier. In geval van het minderjarig zijn van het verenigingslid, moet één van de ouders of een andere wettelijke gemachtigde voor het lid tekenen op het inschrijfformulier. De ledenadministratie legt de gegevens vast in het door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) aangewezen softwarepakket. Voor het lidmaatschap van de vereniging en van de KNGU volstaat een enkelvoudige registratie in het KNGU software pakket (op dit moment is dat Digimembers). De KNGU is ervoor verantwoordelijk dat de software conform de richtlijnen van de privacy wetgeving functioneert. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden;

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de bovenstaande tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens;

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens;

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen;

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Wijziging van het privacy beleid;

 De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens;

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: kwiekhoogeveen@yahoo.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens;

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.